Człowiek wyk­ształco­ny może de­bato­wać na wiele te­matów, człowiek od­ważny może de­bato­wać na każdy temat.


człowiek-wyk­ształco­ny-może-de­bato­wać-na wiele-te­matów-człowiek-od­ważny-może-de­bato­wać-na każdy-temat
lustusczłowiekwyk­ształco­nymożede­bato­waćna wielete­matówczłowiekod­ważnyna każdytematczłowiek wyk­ształco­nywyk­ształco­ny możemoże de­bato­waćde­bato­wać na wielena wiele te­matówczłowiek od­ważnyod­ważny możemoże de­bato­waćde­bato­wać na każdyna każdy tematczłowiek wyk­ształco­ny możewyk­ształco­ny może de­bato­waćmoże de­bato­wać na wielede­bato­wać na wiele te­matówczłowiek od­ważny możeod­ważny może de­bato­waćmoże de­bato­wać na każdyde­bato­wać na każdy tematczłowiek wyk­ształco­ny może de­bato­waćwyk­ształco­ny może de­bato­wać na wielemoże de­bato­wać na wiele te­matówczłowiek od­ważny może de­bato­waćod­ważny może de­bato­wać na każdymoże de­bato­wać na każdy tematczłowiek wyk­ształco­ny może de­bato­wać na wielewyk­ształco­ny może de­bato­wać na wiele te­matówczłowiek od­ważny może de­bato­wać na każdyod­ważny może de­bato­wać na każdy temat

Styg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niem. Może zruj­no­wać ko­muś życie. Strońmy więc od tego. -qches
styg­­tyzac­ja-może-skut­ko­wać-rzeczy­wis­tym-zgor­sze­niem-może zruj­no­wać-ko­muś-życie-strońmy więc-od tego
Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć. -Antoni Kępiński
tyl­ko-człowiek-pot­ra­fi-wznieść ę-po­nad-pra­wa-przy­rody-może-oder­wać ę-od kon­kret­noś-życia-może-wyb­rać-na­wet
To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia. -Saavedra Miguel de Cervantes
to wiel­ka-­jem­­ca-jak człowiek-po­winien-postępo­wać-by nie zmar­no­wać-so­bie-życia
Najgłup­sza ko­bieta może kiero­wać mądrym mężczyzną, ale trze­ba bar­dzo mądrej ko­biety, by po­kiero­wać głupcem. -Rudyard Kipling
najgłup­sza-ko­bieta-może-kiero­wać-mądrym-mężczyzną-ale-trze­ba-bar­dzo-mądrej-ko­biety-by po­kiero­wać-głupcem
Każdy człowiek ma ja­kieś dob­re stro­ny. Trze­ba tyl­ko prze­kar­tko­wać złe. -Ernst Junger
każdy-człowiek- ja­kieś-dob­re-stro­ny-trze­ba tyl­ko-prze­kar­tko­wać-złe