Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy.


człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy
arystotelesczłowiekwykształconynieuktakróżniąsięodsiebiejakżywymartwyczłowiek wykształconywykształcony ii nieuknieuk taktak różniąróżnią sięsię odod siebiejak żywyżywy ii martwyczłowiek wykształcony iwykształcony i nieuki nieuk taknieuk tak różniątak różnią sięróżnią się odsię od siebiejak żywy iżywy i martwyczłowiek wykształcony i nieukwykształcony i nieuk taki nieuk tak różniąnieuk tak różnią siętak różnią się odróżnią się od siebiejak żywy i martwyczłowiek wykształcony i nieuk takwykształcony i nieuk tak różniąi nieuk tak różnią sięnieuk tak różnią się odtak różnią się od siebie

Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.Człowiek I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.Intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.