Człowiek


człowiek-wykształconyjest-to-człowiek-zewsząd-od-istoty-rzeczy-oddzielony-mgłą-i-chmurami-cudzych-pojęć-tak-nieraz-gęstymi-że-ani-jeden
henryk elzenbergczłowiekwykształconyjesttoczłowiekzewsządodistotyrzeczyoddzielonymgłąchmuramicudzychpojęćtaknierazgęstymiżeanijedenpromieńsięnieprzedrzeczłowiek zewsządzewsząd odod istotyistoty rzeczyrzeczy oddzielonyoddzielony mgłąmgłą ii chmuramichmurami cudzychcudzych pojęćtak nieraznieraz gęstymiże aniani jedenjeden promieńpromień sięsię nienie przedrzeczłowiek zewsząd odzewsząd od istotyod istoty rzeczyistoty rzeczy oddzielonyrzeczy oddzielony mgłąoddzielony mgłą imgłą i chmuramii chmurami cudzychchmurami cudzych pojęćtak nieraz gęstymiże ani jedenani jeden promieńjeden promień siępromień się niesię nie przedrze

Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles
człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy
Miłość jest potrzebą, podobną do uczucia głodu z tą różnicą, że człowiek jada stale, w miłości zaś apetyt jego nie jest ani tak ciągły, ani tak regularny. -Honore de Balzac
miłość-jest-potrzebą-podobną-do-uczucia-głodu-z-tą-różnicą-że-człowiek-jada-stale-w-miłoś-zaś-apetyt-jego-nie-jest-ani-tak-ągły-ani
Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy. -Jean Jacques Rousseau
człowiek-rodzi-ę-wolny-ale-potem-zewsząd-krępują-go-łańcuchy
W głębo­kim cier­pieniu, człowiek chce móc nor­malnie żyć lub um­rzeć, często jest jed­nak tak, że nie może ani te­go ani tego. -Lolinkstas
w głębo­kim-cier­pieniu-człowiek-chce-móc-nor­malnie-żyć-lub-um­rzeć-często-jest jed­nak-tak-że nie może-ani-te­go-ani-tego
Intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji. -Anonim
intelektualista-to-człowiek-wykształcony-ponad-możliwoś-swojej-inteligencji