Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością.


człowiek-wzbija-ę-ponad-rzeczy-ziemskie-dwoma-skrzydłami-prostotą-i-czystośą
tomasz kempisczłowiekwzbijasięponadrzeczyziemskiedwomaskrzydłamiprostotączystościączłowiek wzbijawzbija sięsię ponadponad rzeczyrzeczy ziemskieziemskie dwomadwoma skrzydłamiprostotą ii czystościączłowiek wzbija sięwzbija się ponadsię ponad rzeczyponad rzeczy ziemskierzeczy ziemskie dwomaziemskie dwoma skrzydłamiprostotą i czystościączłowiek wzbija się ponadwzbija się ponad rzeczysię ponad rzeczy ziemskieponad rzeczy ziemskie dwomarzeczy ziemskie dwoma skrzydłamiczłowiek wzbija się ponad rzeczywzbija się ponad rzeczy ziemskiesię ponad rzeczy ziemskie dwomaponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami

Między czystością a zmysłowością niekoniecznie musi istnieć sprzeczność. Każde dobre małżeństwo, każdy prawdziwy poryw serc wznosi się ponad tę sprzeczność.Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego.Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa.Wszelka miłość na ziemi rodzi się, żyje i umiera lub wzbija do nieśmiertelności wedle tych samych praw.Hiszpańska prostota, włoska hojność, polski rząd, pruskie dworstwo, duńskie państwo, angielska wolność, francuski wstyd, niemiecka pokora, szkocki wczas, moskiewskie słowo, tureckie małżeństwo, wołoska wierność - to są wszytko podejrzane rzeczyPonad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty Wymowo, Jeden - wiecznie będzie wysoki: Odpowiednie dać rzeczy - słowo!