Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze.


człowiek-z-człowiekiem-ę-nie-zejdzie-ale-góra-z-górą-zawsze
stanisław jerzy lecczłowiekczłowiekiemsięniezejdziealegóragórązawszeczłowiek zz człowiekiemczłowiekiem sięsię nienie zejdzieale góragóra zz górągórą zawszeczłowiek z człowiekiemz człowiekiem sięczłowiekiem się niesię nie zejdzieale góra zgóra z górąz górą zawszeczłowiek z człowiekiem sięz człowiekiem się nieczłowiekiem się nie zejdzieale góra z górągóra z górą zawszeczłowiek z człowiekiem się niez człowiekiem się nie zejdzieale góra z górą zawsze

Za wiel­ki­mi góra­mi Zielo­nymi lasami Stoi za­mek ut­ka­ny myśla­mi. Da­leko, za siódmą rzeką Za góra­mi planów prze­lanych Za stru­mieniami łez wylanych. Wy­ruszam tam o zmro­ku Drogą marzeń i snów na ja­wie Pełną wspom­nień i miłości. Tam cze­ka na mnie spokój i cisza I on. Mój zwie­rzak kochany.dos­ko­nałości góra śmieci my na szczycie no i z cze­go się cieszycie  Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem.Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej.Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza.Kiedy trze­ba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i cze­kał, góra zro­bi się mniejsza.