Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni.


człowiek-zakochany-jest-to-człowiek-który-chce-być-milszym-ż-potrafi-oto-dlaczego-prawie-wszyscy-zakochani-są-śmieszni
nicolas de chamfortczłowiekzakochanyjesttoczłowiekktórychcebyćmilszymniżpotrafiotodlaczegoprawiewszyscyzakochaniśmieszniczłowiek zakochanyzakochany jestktóry chcechce byćbyć milszymmilszym niżniż potrafipotrafiotooto dlaczegodlaczego prawieprawie wszyscywszyscy zakochanizakochani sąsą śmieszniczłowiek zakochany jestjest to człowiekktóry chce byćchce być milszymbyć milszym niżmilszym niż potrafiniż potrafioto dlaczegooto dlaczego prawiedlaczego prawie wszyscyprawie wszyscy zakochaniwszyscy zakochani sązakochani są śmiesznizakochany jest to człowiekktóry chce być milszymchce być milszym niżbyć milszym niż potrafimilszym niż potrafioto dlaczego prawieoto dlaczego prawie wszyscydlaczego prawie wszyscy zakochaniprawie wszyscy zakochani sąwszyscy zakochani są śmieszniczłowiek zakochany jest to człowiekktóry chce być milszym niżchce być milszym niż potrafibyć milszym niż potrafioto dlaczego prawie wszyscyoto dlaczego prawie wszyscy zakochanidlaczego prawie wszyscy zakochani sąprawie wszyscy zakochani są śmieszni

Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem
Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest-zakochany-ukazuje-ę-światu-takim-jakim-powinien-być-zawsze
Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć. -Francoise Sagan
człowiek-rozsądny-zawsze-twierdzi-że-rozumie-kobiety-człowiek-zakochany-męczy-ę-żeby-naprawdę-zrozumieć