Człowiek zaw­sze, cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu będzie zwra­cał uwagę na wygląd. Do te­go jes­teśmy stworze­ni, inaczej by­libyśmy przeźroczyści.


człowiek-zaw­sze-cho­ciaż-w naj­mniej­szym-stop­niu-będzie-zwra­cał-uwagę-na wygląd-do te­go-jes­teśmy-stworze­-inaczej
devinczłowiekzaw­szecho­ciażw naj­mniej­szymstop­niubędziezwra­całuwagęna wygląddo te­gojes­teśmystworze­niinaczejby­libyśmyprzeźroczyściczłowiek zaw­szecho­ciaż w naj­mniej­szymw naj­mniej­szym stop­niustop­niu będziebędzie zwra­całzwra­cał uwagęuwagę na wygląddo te­go jes­teśmyjes­teśmy stworze­niinaczej by­libyśmyby­libyśmy przeźroczyścicho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niuw naj­mniej­szym stop­niu będziestop­niu będzie zwra­całbędzie zwra­cał uwagęzwra­cał uwagę na wygląddo te­go jes­teśmy stworze­niinaczej by­libyśmy przeźroczyści

Mam ochotę z kimś po­gadać, z kimś ko­go ob­chodzę cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu. Zro­biło mi się smut­no, gdy zro­zumiałam, że nie ma ta­kiej osoby.Już w sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rym psychicznie.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Jeśli ludzie będą zwra­cać uwagę tyl­ko na wygląd, nig­dy nie na­biorą sza­cun­ku do umysłu.Jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni, cho­ciaż, za te dechy.