Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.


człowiek-zaw­sze-po­zos­­-sobą-to ę-nie zmienia-lecz on sam-zmienia ę-nieus­tannie-i nic-na to nie poradzi
neil gaimanczłowiekzaw­szepo­zos­ta­jesobąto sięnie zmienialecz on samzmienia sięnieus­tanniei nicna to nie poradziczłowiek zaw­szezaw­sze po­zos­ta­jepo­zos­ta­je sobąto się nie zmienialecz on sam zmienia sięzmienia się nieus­tannienieus­tannie i nici nic na to nie poradziczłowiek zaw­sze po­zos­ta­jezaw­sze po­zos­ta­je sobąlecz on sam zmienia się nieus­tanniezmienia się nieus­tannie i nicnieus­tannie i nic na to nie poradziczłowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobąlecz on sam zmienia się nieus­tannie i niczmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzilecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi

Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą?I nic tak nap­rawdę się nie zmienia, na­wet jeśli nie zos­ta­je ta­kie samo.Dziś, czter­naste­go mar­ca, głośny dzień z op­ty­miz­mem powitałam niewys­pa­ne dzisiaj ta­kie ciche w tęsknocie ni­by wszys­tko jest po staremu a jed­nak ja­kiś brak nowy za­pach słów wy­daje się trochę bar­dziej zwiet­rzały lecz na­dal nim oddycham nie ma uśmie­chu spojrzenia które zaw­sze powodowałeś od tak na dzień dobry ser­cem nieus­tannie wy­pat­ruję ko­lej­nych splotów wersów twoją dłonią kreślonych by do­pełnić dzieło duszy i op­ra­wić ko­laż uczuć...Kto naukę do­cenia, sam się zmienia.