Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok.


człowiek-zbu­dowa­ny-jest z prze­ciw­noś-w tym-całe-­go-dra­matyczne-bo­gac­two-i urok
jalu kurekczłowiekzbu­dowa­nyjest z prze­ciw­nościw tymcałeje­godra­matycznebo­gac­twoi urokczłowiek zbu­dowa­nyzbu­dowa­ny jest z prze­ciw­nościw tym całecałe je­goje­go dra­matycznedra­matyczne bo­gac­twobo­gac­two i urokczłowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­nościw tym całe je­gocałe je­go dra­matyczneje­go dra­matyczne bo­gac­twodra­matyczne bo­gac­two i urokw tym całe je­go dra­matycznecałe je­go dra­matyczne bo­gac­twoje­go dra­matyczne bo­gac­two i urokw tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­twocałe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok

Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­nościNa fa­lach roz­paczy zbu­dowałem swój grób. Zbu­dowa­ny z mor­skiej piany wzno­sił się po­nad chmury...By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie! Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii.Kos­mos jest la­biryn­tem zbu­dowa­nym z labiryntów.