Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci.


człowieka-należy-oceniać-po-tym-co-w-nim-najlepsze-jak-ężko-pracuje-jak-wierny-jest-swoim-poglądom-i-jak-bardzo-kocha-swoje-dzieci
kirk douglasczłowiekanależyoceniaćpotymconimnajlepszejakciężkopracujewiernyjestswoimpoglądombardzokochaswojedzieciczłowieka należynależy oceniaćoceniać popo tymco ww nimnim najlepszejak ciężkociężko pracujejak wiernywierny jestjest swoimswoim poglądompoglądom ii jakjak bardzobardzo kochakocha swojeswoje dzieciczłowieka należy oceniaćnależy oceniać pooceniać po tymco w nimw nim najlepszejak ciężko pracujejak wierny jestwierny jest swoimjest swoim poglądomswoim poglądom ipoglądom i jaki jak bardzojak bardzo kochabardzo kocha swojekocha swoje dzieciczłowieka należy oceniać ponależy oceniać po tymco w nim najlepszejak wierny jest swoimwierny jest swoim poglądomjest swoim poglądom iswoim poglądom i jakpoglądom i jak bardzoi jak bardzo kochajak bardzo kocha swojebardzo kocha swoje dzieciczłowieka należy oceniać po tymjak wierny jest swoim poglądomwierny jest swoim poglądom ijest swoim poglądom i jakswoim poglądom i jak bardzopoglądom i jak bardzo kochai jak bardzo kocha swojejak bardzo kocha swoje dzieci

Przeszłość człowieka jest uk­ry­ta głębo­ko w nim, jak sta­do małych ta­jem­niczych stworzo­nek. Każdy ma swoje.Najpiękniejsza i najbardziej kusząca kobieta może być zimną jak ryba i kochać swoje dzieci jak pelikan.Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje.To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.