Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci.


człowieka-należy-oceniać-po-tym-co-w-nim-najlepsze-jak-ężko-pracuje-jak-wierny-jest-swoim-poglądom-i-jak-bardzo-kocha-swoje-dzieci
kirk douglasczłowiekanależyoceniaćpotymconimnajlepszejakciężkopracujewiernyjestswoimpoglądombardzokochaswojedzieciczłowieka należynależy oceniaćoceniać popo tymco ww nimnim najlepszejak ciężkociężko pracujejak wiernywierny jestjest swoimswoim poglądompoglądom ii jakjak bardzobardzo kochakocha swojeswoje dzieciczłowieka należy oceniaćnależy oceniać pooceniać po tymco w nimw nim najlepszejak ciężko pracujejak wierny jestwierny jest swoimjest swoim poglądomswoim poglądom ipoglądom i jaki jak bardzojak bardzo kochabardzo kocha swojekocha swoje dzieciczłowieka należy oceniać ponależy oceniać po tymco w nim najlepszejak wierny jest swoimwierny jest swoim poglądomjest swoim poglądom iswoim poglądom i jakpoglądom i jak bardzoi jak bardzo kochajak bardzo kocha swojebardzo kocha swoje dzieciczłowieka należy oceniać po tymjak wierny jest swoim poglądomwierny jest swoim poglądom ijest swoim poglądom i jakswoim poglądom i jak bardzopoglądom i jak bardzo kochai jak bardzo kocha swojejak bardzo kocha swoje dzieci

Przeszłość człowieka jest uk­ry­ta głębo­ko w nim, jak sta­do małych ta­jem­niczych stworzo­nek. Każdy ma swoje. -Robert Crais
przeszłość-człowieka-jest uk­ry­-głębo­ko-w nim-jak sta­do-łych-­jem­niczych-stworzo­nek-każdy  swoje
Najpiękniejsza i najbardziej kusząca kobieta może być zimną jak ryba i kochać swoje dzieci jak pelikan. -Henryk Sienkiewicz
najpiękniejsza-i-najbardziej-kusząca-kobieta-może-być-zimną-jak-ryba-i-kochać-swoje-dzieci-jak-pelikan
Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety. -Simone de Beauvoir
oto-jak-wygląda-życie-dom-kobieta-której-nie-kocha-ę-ani-za-bardzo-ani-za-ło-a-ona-jak-ona-kocha-przypuszczam-że-i-zanadto-i-za-ło-jak
To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach. -Johann Heinrich Pestalozzi
to-jak-bardzo-moje-serce-przywiązane-jest-do-moich-dzieci-jak-ich-radość-staje-ę-moją-radośą-muszą-one-odnajdować-od-rana-do-wieczora-na
Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre. -Michael Jackson
dzieci-tak-jak-i-dorośli-mogą-być-bardzo-okrutne-lub-bardzo-dobre