Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi.


człowieka-obłudnego-poznasz-po-trzech-cechach-śli-coś-powie-skłamie-śli-coś-obieca-nie-dotrzyma-śli-mu-zawierzysz-zdradzi
mahometczłowiekaobłudnegopoznaszpotrzechcechachjeślicośpowieskłamieobiecaniedotrzymamuzawierzyszzdradziczłowieka obłudnegoobłudnego poznaszpoznasz popo trzechtrzech cechachjeśli coścoś powiejeśli coścoś obiecanie dotrzymajeśli mumu zawierzyszczłowieka obłudnego poznaszobłudnego poznasz popoznasz po trzechpo trzech cechachjeśli coś powiejeśli coś obiecajeśli mu zawierzyszczłowieka obłudnego poznasz poobłudnego poznasz po trzechpoznasz po trzech cechachczłowieka obłudnego poznasz po trzechobłudnego poznasz po trzech cechach

Jeśli wypowiesz coś dobrego, na tym się skończy. Jeśli wypowiesz coś złego, na pewno się spełni.Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz, jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz, Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko.Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.Jeśli Bóg coś za­biera, to znaczy, że ma coś lep­sze­go w zanadrzu.Trzeba umieć nawet w nieszczęściu, jeśli spadło ci na głowę, zobaczyć coś przyjemnego, a w ostateczności coś pożytecznego.Człowiek pot­rze­buje jed­ne­go - ko­goś do kocha­nia. Jeśli mu te­go nie dasz, daj mu cho­ciaż nadzieję. A jeśli nie możesz dać nadziei, daj coś do roboty.