Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.


człowieka-tak-bardzo-pochłaniają-myśli-i-plany-na-przyszłość-że-przypomina-sobie-o-życiu-dopiero-wtedy-gdy-jego-dni-na-ziemi-są-policzone
paulo coelhoczłowiekatakbardzopochłaniająmyśliplanynaprzyszłośćżeprzypominasobieżyciudopierowtedygdyjegodniziemipoliczonealewówczaswszystkojestjużzapóźnoczłowieka taktak bardzobardzo pochłaniająpochłaniają myślimyśli ii planyplany nana przyszłośćże przypominaprzypomina sobiesobie oo życiużyciu dopierodopiero wtedygdy jegojego dnidni nana ziemiziemi sąsą policzoneale wówczaswówczas nana wszystkowszystko jestjest jużjuż zaza późnoczłowieka tak bardzotak bardzo pochłaniająbardzo pochłaniają myślipochłaniają myśli imyśli i planyi plany naplany na przyszłośćże przypomina sobieprzypomina sobie osobie o życiuo życiu dopierożyciu dopiero wtedygdy jego dnijego dni nadni na ziemina ziemi sąziemi są policzoneale wówczas nawówczas na wszystkona wszystko jestwszystko jest jużjest już zajuż za późno

Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.Często tak w życiu bywa, że kobiety dopadają człowieka w chwili, gdy pragnie już całkowitej samotności i spokoju, gdy chce o nich zapomnieć bez względu na to, czy przemknęły przez jego dni jak błyskawica, czy też towarzyszyły mu dość długo.Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych.