Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.


człowiekiem-bar­dziej-doświad­czo­nym-nie jest ten-który- więcej-lat-ale-ten-który-bar­dziej-czuł-smak-życia
jean-jacques (jan jakub) rousseauczłowiekiembar­dziejdoświad­czo­nymnie jest tenktóryma więcejlataletenczułsmakżyciaczłowiekiem bar­dziejbar­dziej doświad­czo­nymdoświad­czo­nym nie jest tenktóry ma więcejma więcej latale tenktóry bar­dziejbar­dziej czułczuł smaksmak życiaczłowiekiem bar­dziej doświad­czo­nymbar­dziej doświad­czo­nym nie jest tenktóry ma więcej latktóry bar­dziej czułbar­dziej czuł smakczuł smak życiaczłowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest tenktóry bar­dziej czuł smakbar­dziej czuł smak życiaktóry bar­dziej czuł smak życia

Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.naj­bar­dziej war­czy i szcze­ka ten, który gryźć i jeść pot­ra­fi siebie jedynie Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...naj­bar­dziej za­baw­nym jest ten, które­go żart brzmi nieświadomie Nie jest miano­wicie prawdą, że — w miarę jak przechodzi­my od pla­nety do mo­jej włas­nej ręki — po­myłka sta­je się co­raz bar­dziej i bar­dziej niep­rawdo­podob­na. Ale w pew­nym pun­kcie jest ona już nie do pomyślenia.