Człowiekjest tym szczęśliwszy, im więcej mu klepek nie dostaje, byle utrzymywał się w tej koleinie obłąkania, która tak jest szeroka, że nie znaleźć na całym świecie nikogo, kto by wszystkie klepki miał w porządku.


człowiekjest-tym-szczęśliwszy-im-więcej-mu-klepek-nie-dostaje-byle-utrzymywał-ę-w-tej-koleinie-obłąkania-która-tak-jest-szeroka-że-nie
erazm z rotterdamuczłowiekjesttymszczęśliwszyimwięcejmuklepekniedostajebyleutrzymywałsiętejkoleinieobłąkaniaktóratakjestszerokażeznaleźćnacałymświecienikogoktobywszystkieklepkimiałporządkuczłowiekjest tymtym szczęśliwszyim więcejwięcej mumu klepekklepek nienie dostajebyle utrzymywałutrzymywał sięw tejtej koleiniekoleinie obłąkaniaktóra taktak jestjest szerokaże nienie znaleźćznaleźć nana całymcałym świecieświecie nikogokto byby wszystkiewszystkie klepkiklepki miałmiał ww porządkuczłowiekjest tym szczęśliwszyim więcej muwięcej mu klepekmu klepek nieklepek nie dostajebyle utrzymywał sięutrzymywał się wsię w tejw tej koleinietej koleinie obłąkaniaktóra tak jesttak jest szerokaże nie znaleźćnie znaleźć naznaleźć na całymna całym świeciecałym świecie nikogokto by wszystkieby wszystkie klepkiwszystkie klepki miałklepki miał wmiał w porządku

Kobieta niezależna, jest to taka kobieta, która nie może znaleźć nikogo, kto by chciał zależeć od niej. -Sacha Guitry
kobieta-niezależna-jest-to-taka-kobieta-która-nie-może-znaleźć-nikogo-kto-by-chciał-zależeć-od-niej
Twierdzenie, że wierzący czuje się szczęśliwszy od niewierzącego, nie znaczy nic więcej niż to, że pijany jest szczęśliwszy od trzeźwego. -George Bernard Shaw
twierdzenie-że-wierzący-czuje-ę-szczęśliwszy-od-niewierzącego-nie-znaczy-nic-więcej-ż-to-że-pijany-jest-szczęśliwszy-od-trzeźwego
Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego. -Maria Meiedźwiecka
skoro-kobieta-nie-umie-przywiązać-mężczyzny-żeby-dla-niej-zapomniał-o-całym-świecie-to-ę-nad-ą-przechodzi-do-porządku-dziennego