Człowiekjest tym szczęśliwszy, im więcej mu klepek nie dostaje, byle utrzymywał się w tej koleinie obłąkania, która tak jest szeroka, że nie znaleźć na całym świecie nikogo, kto by wszystkie klepki miał w porządku.


człowiekjest-tym-szczęśliwszy-im-więcej-mu-klepek-nie-dostaje-byle-utrzymywał-ę-w-tej-koleinie-obłąkania-która-tak-jest-szeroka-że-nie
erazm z rotterdamuczłowiekjesttymszczęśliwszyimwięcejmuklepekniedostajebyleutrzymywałsiętejkoleinieobłąkaniaktóratakjestszerokażeznaleźćnacałymświecienikogoktobywszystkieklepkimiałporządkuczłowiekjest tymtym szczęśliwszyim więcejwięcej mumu klepekklepek nienie dostajebyle utrzymywałutrzymywał sięw tejtej koleiniekoleinie obłąkaniaktóra taktak jestjest szerokaże nienie znaleźćznaleźć nana całymcałym świecieświecie nikogokto byby wszystkiewszystkie klepkiklepki miałmiał ww porządkuczłowiekjest tym szczęśliwszyim więcej muwięcej mu klepekmu klepek nieklepek nie dostajebyle utrzymywał sięutrzymywał się wsię w tejw tej koleinietej koleinie obłąkaniaktóra tak jesttak jest szerokaże nie znaleźćnie znaleźć naznaleźć na całymna całym świeciecałym świecie nikogokto by wszystkieby wszystkie klepkiwszystkie klepki miałklepki miał wmiał w porządku

Kobieta niezależna, jest to taka kobieta, która nie może znaleźć nikogo, kto by chciał zależeć od niej.Twierdzenie, że wierzący czuje się szczęśliwszy od niewierzącego, nie znaczy nic więcej niż to, że pijany jest szczęśliwszy od trzeźwego.Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego.Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są - moim zdaniem - cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to [...]Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .