Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności.


człowieko­wi-godzi ę-sta­rać-tyl­ko-o taką-wiedzę-która-jest na miarę-­go-zdolnoś
arystotelesczłowieko­wigodzi sięsta­raćtyl­koo takąwiedzęktórajest na miaręje­gozdolnościczłowieko­wi godzi sięgodzi się sta­raćsta­rać tyl­kotyl­ko o takąo taką wiedzęktóra jest na miaręjest na miarę je­goje­go zdolnościczłowieko­wi godzi się sta­raćgodzi się sta­rać tyl­kosta­rać tyl­ko o takątyl­ko o taką wiedzęktóra jest na miarę je­gojest na miarę je­go zdolnościczłowieko­wi godzi się sta­rać tyl­kogodzi się sta­rać tyl­ko o takąsta­rać tyl­ko o taką wiedzęktóra jest na miarę je­go zdolnościczłowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o takągodzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę

Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci? Człowieko­wi przys­toi pragnąć na miarę człowieczą.Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele.Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam.