Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał.


człowieku-świat-stoi-przed-tobą-otworem-więc-uważaj-byś-zeń-nie-wyleciał
stanisław jerzy lecczłowiekuświatstoiprzedtobąotworemwięcuważajbyśzeńniewyleciałświat stoistoi przedprzed tobątobą otworemwięc uważajuważaj byśbyś zeńzeń nienie wyleciałświat stoi przedstoi przed tobąprzed tobą otworemwięc uważaj byśuważaj byś zeńbyś zeń niezeń nie wyleciałświat stoi przed tobąstoi przed tobą otworemwięc uważaj byś zeńuważaj byś zeń niebyś zeń nie wyleciałświat stoi przed tobą otworemwięc uważaj byś zeń nieuważaj byś zeń nie wyleciał

Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale.Spotyka się człowieka i mija się go obojętnie, a człowiek ten stoi przed tobą jak jakiś mały świat.Nie śmiej się z lepszego od drugich, obawiaj się, byś się nie wydał gorszym przed Bogiem, który wie, co jest w człowieku.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia Uśmiech też rani Więc uważaj na swój śmiech Gdy nie znasz granic