człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
rychcikczłowiekunaj­ważniej­szejest to co chceszosiągnąćw życiuposłuchaj sięswo­jegoro­zumui swo­jejwyob­raźni~pa­wełrychlica człowieku naj­ważniej­szenaj­ważniej­sze jest to co chceszjest to co chcesz osiągnąćosiągnąć w życiuposłuchaj się swo­jegoswo­jego ro­zumuro­zumu i swo­jejczłowieku naj­ważniej­sze jest to co chcesznaj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąćjest to co chcesz osiągnąć w życiuposłuchaj się swo­jego ro­zumuswo­jego ro­zumu i swo­jejczłowieku naj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąćnaj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąć w życiuposłuchaj się swo­jego ro­zumu i swo­jejczłowieku naj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąć w życiu

Naj­ważniej­sze dla ak­to­ra to zais­tnieć w wyob­raźni reżysera.Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.