człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
rychcikczłowiekunaj­ważniej­szejest to co chceszosiągnąćw życiuposłuchaj sięswo­jegoro­zumui swo­jejwyob­raźni~pa­wełrychlica człowieku naj­ważniej­szenaj­ważniej­sze jest to co chceszjest to co chcesz osiągnąćosiągnąć w życiuposłuchaj się swo­jegoswo­jego ro­zumuro­zumu i swo­jejczłowieku naj­ważniej­sze jest to co chcesznaj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąćjest to co chcesz osiągnąć w życiuposłuchaj się swo­jego ro­zumuswo­jego ro­zumu i swo­jejczłowieku naj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąćnaj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąć w życiuposłuchaj się swo­jego ro­zumu i swo­jejczłowieku naj­ważniej­sze jest to co chcesz osiągnąć w życiu

naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
nie-słuchaj-ludzi-otwórz-swój-umysł-i posłuchaj-rad-swo­jej-duszy-~pa­weł-rychlica 
naj­ważniej­sze-w życiu-jest pla­nowa­nie-i stra­tegia-~pa­weł-rychlica 
Naj­ważniej­sze dla ak­to­ra to zais­tnieć w wyob­raźni reżysera. -Krzysztof Kieślowski
naj­ważniej­sze-dla-ak­to­ra-to zais­tnieć-w wyob­raź-reżysera
Żeby-po­konać-zło-na świecie-trze­ba-naj­pierw-po­konać-­mego-siebie-swo­ słaboś-i swo­-złe-prze­kona­nia-~pa­weł-rychlica