Człowieku, pa­miętasz jeszcze, że zos­tałeś stworzo­ny by da­wać, a nie odbierać? 


człowieku-pa­miętasz-jeszcze-że zos­łeś-stworzo­ny-by da­wać-a nie odbierać 
nadzieja21człowiekupa­miętaszjeszczeże zos­tałeśstworzo­nyby da­waća nie odbierać pa­miętasz jeszczeże zos­tałeś stworzo­nystworzo­ny by da­waćże zos­tałeś stworzo­ny by da­wać

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów nie je­den ogrodnik liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony oho, blis­ko północ wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki uhu, znów sa­mot­na noc.Czy wiesz, że Adam zos­tał stworzo­ny po­za rajem? Nie mogę się od Ciebie uwol­nić. na każdym kro­ku zos­tała ja­koś cząstka Ciebie.Ław­ka nad sta­wem, po­lana na wys­pie, ba­ba na by­ku. widzę Cię w oczach mo­jej przy­jaciółki, przy sto­liku w lodziar­ni.na­wet nocą nie umiesz mnie opuścić. tam też zos­tałeś. a może to ja mam coś nie tak z głową ? Człowiek prze­de wszys­tkim stworzo­ny zos­tał po to, aby przy­tulać dru­giego człowieka.Mo­ment, w którym doświad­czasz bo­les­nej stra­ty, może być w is­to­cie chwilą, w której zos­tałeś najhoj­niej obdarowany.Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest