Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół...


cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
riotcza­samije­dyneco zos­ta­jez og­niskado­mowe­goto popiółcza­sami je­dyneco zos­ta­je z og­niskaz og­niska do­mowe­goco zos­ta­je z og­niska do­mowe­go

Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija.Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie...