Cza­sami ciężko ub­rać Oczywistość. ( z cyk­lu ważne ba­nały, tru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowa ) 


cza­sami-ężko-ub­rać-oczywistość-z cyk­lu-ważne-ba­nały-tru­dy-codzien­noś-i niewy­powie­dziane-słowa- 
papużkacza­samiciężkoub­raćoczywistośćz cyk­luważneba­nałytru­dycodzien­nościi niewy­powie­dzianesłowa cza­sami ciężkociężko ub­raćub­rać oczywistość( z cyk­luz cyk­lu ważneważne ba­nałytru­dy codzien­nościcodzien­ności i niewy­powie­dzianei niewy­powie­dziane słowasłowa ) cza­sami ciężko ub­raćciężko ub­rać oczywistość( z cyk­lu ważnez cyk­lu ważne ba­nałytru­dy codzien­ności i niewy­powie­dzianecodzien­ności i niewy­powie­dziane słowai niewy­powie­dziane słowa ) cza­sami ciężko ub­rać oczywistość( z cyk­lu ważne ba­nałytru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowacodzien­ności i niewy­powie­dziane słowa ) tru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowa ) 

Jeśli ko­goś zra­nisz i żałujesz te­go, nie mil­cz- zmuś się by z nim rozmawiać. Mil­cze­nie, w którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowa, dys­tans i chółd nie jest czymś po czym poczu­je się on lepiej Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny.Usłyszałem Twe słowa, niewy­powie­dziane jeszcze, Za­pach Twoich per­fum, ogarnął powietrze. Jes­teś co raz bliżej - co oz­naczają te dreszcze? Na­miętnie do ucha, miłość nam szepce, Paskudztwa. By zacho­wać ludzkość, Lecz sięgnąć trochę wyżej, Uczu­cie - łączące pustką Wy­pełnioną, og­niem miłości. W teat­rze dwóch ciał roz­pa­lonych .Naj­bar­dziej ra­nią słowa wy­powie­dziane z ust najbliższych.Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą.