Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból.


cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
kubagocza­samibo­liżyciezdarza się że lu­biętenbólcza­sami bo­libo­li życie że lu­bię tenten bólcza­sami bo­li życie że lu­bię ten ból

Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez.Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto.Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika życie cza­sami jest przew­rotne , lu­bi chodzić włas­ny­mi ścieżka­mi , ale wiem tyl­ko jedno że życie i ja jes­teśmy po­wiąza­ni , dążymy do te­go sa­mego ...