Cza­sami chciałbym zapamiętać, by o pew­nych rzeczach nie pamiętać.


cza­sami-chciałbym-zapamięć-by-o pew­nych-rzeczach-nie pamięć
arcadiascza­samichciałbymzapamiętaćbyo pew­nychrzeczachnie pamiętaćcza­sami chciałbymchciałbym zapamiętaćby o pew­nycho pew­nych rzeczachrzeczach nie pamiętaćcza­sami chciałbym zapamiętaćby o pew­nych rzeczacho pew­nych rzeczach nie pamiętaćby o pew­nych rzeczach nie pamiętać

Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka.Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija.Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika Cza­sami, ra­tując in­nych, człowiek sam ra­tuje siebie.Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.