Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest.


cza­sami-człowiek-tra­-człowie­czeństwo-i wte­dy-nie wiado­mo-kim-jest
rydercza­samiczłowiektra­ciczłowie­czeństwoi wte­dynie wiado­mokimjestcza­sami człowiekczłowiek tra­citra­ci człowie­czeństwoczłowie­czeństwo i wte­dyi wte­dy nie wiado­monie wiado­mo kimkim jestcza­sami człowiek tra­ciczłowiek tra­ci człowie­czeństwotra­ci człowie­czeństwo i wte­dyczłowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­moi wte­dy nie wiado­mo kimnie wiado­mo kim jestcza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwoczłowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dytra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­moczłowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kimi wte­dy nie wiado­mo kim jestcza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dyczłowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­motra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kimczłowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest

Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności. -Octavio Paz
sa­­ność-pot­wier­dza-człowie­czeństwo-bo tyl­ko-człowiek-jest świado­my-swo­jej-samotnoś
człowiek-swoim-postępo­waniem-człowie­czeństwo-już-daw­no-ut­ra­ł-~ pa­weł-rychlica
Człowie­czeństwo - osłodzo­na zwierzęcość. -Krio
człowie­czeństwo- osłodzo­na-zwierzęcość