Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi.


cza­sami-ja­kaś-ciem­na-godzi­na-dziw­na-przychodzi-że-coś-­mo-z siebie-nie działa-al­bo-nie wychodzi-a-ty o tym-za­pom­nij-bo tak
marcopolocza­samija­kaściem­nagodzi­nadziw­naprzychodziżecośsa­moz siebienie działaal­bonie wychodzity o tymza­pom­nijbo takjak suk­cestyl­kosuk­cesrodzitakniepokójduchawięcejniepo­wodzeńpłodzicza­sami ja­kaśja­kaś ciem­naciem­na godzi­nagodzi­na dziw­nadziw­na przychodziże coścoś sa­mosa­mo z siebiez siebie nie działanie działa al­boal­bo nie wychodzity o tym za­pom­nijza­pom­nij bo takbo tak jak suk­cesjak suk­ces tyl­kotyl­ko suk­cessuk­ces rodzitak niepokójniepokój duchaducha tyl­kotyl­ko więcejwięcej niepo­wodzeńniepo­wodzeń płodzicza­sami ja­kaś ciem­naja­kaś ciem­na godzi­naciem­na godzi­na dziw­nagodzi­na dziw­na przychodziże coś sa­mocoś sa­mo z siebiesa­mo z siebie nie działaz siebie nie działa al­bonie działa al­bo nie wychodzia ty o tym za­pom­nijty o tym za­pom­nij bo takza­pom­nij bo tak jak suk­cesbo tak jak suk­ces tyl­kojak suk­ces tyl­ko suk­cestyl­ko suk­ces rodzitak niepokój duchaniepokój ducha tyl­koducha tyl­ko więcejtyl­ko więcej niepo­wodzeńwięcej niepo­wodzeń płodzi

Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli
na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu
Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić
Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny. -Papużka
słowo-pi­sane-jest tyl­ko-zap­rosze­niem-do czy­jegoś-świata-to od ciebie-za­ży-czy-sta­niesz ę-­go-spełnieniem-marzeń
Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst