Cza­sami miłość by­wa in­te­resow­na, ale człowiek jest na ty­le głupi, że za­nim się zo­rien­tu­je, ona zdąży już ten in­te­res załatwić.


cza­sami-miłość-by­wa-in­te­resow­na-ale-człowiek-jest na ty­-głupi-że za­nim ę-zo­rien­­-ona-zdąży-już-ten-in­te­res
kuba wojewódzkicza­samimiłośćby­wain­te­resow­naaleczłowiekjest na ty­ległupiże za­nim sięzo­rien­tu­jeonazdążyjużtenin­te­reszałatwićcza­sami miłośćmiłość by­waby­wa in­te­resow­naale człowiekczłowiek jest na ty­lejest na ty­le głupiże za­nim się zo­rien­tu­jeona zdążyzdąży jużjuż tenten in­te­resin­te­res załatwićcza­sami miłość by­wamiłość by­wa in­te­resow­naale człowiek jest na ty­leczłowiek jest na ty­le głupiona zdąży jużzdąży już tenjuż ten in­te­resten in­te­res załatwićcza­sami miłość by­wa in­te­resow­naale człowiek jest na ty­le głupiona zdąży już tenzdąży już ten in­te­resjuż ten in­te­res załatwićona zdąży już ten in­te­reszdąży już ten in­te­res załatwić

Człowiek cza­sami nie wie, co w nim sa­mym jest wiarą.Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał.Wszak ot­rzy­mała cu­dow­ny dar: życie. Cza­sami jest ono w ok­rutny sposób od­biera­ne zbyt szyb­ko, ale liczyło się to, co się z nim uczy­niło, a nie jak długo trwało.Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości.Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć.