Cza­sami oso­by, które wy­dają się nie mieć ta­jem­nic, po­siadają ich najwięcej.


cza­sami-oso­by-które-wy­dają ę-nie mieć-­jem­nic-po­siadają-ich-najwięcej
emmalicecza­samioso­byktórewy­dają sięnie miećta­jem­nicpo­siadająichnajwięcejcza­sami oso­byktóre wy­dają sięwy­dają się nie miećnie mieć ta­jem­nicpo­siadają ichich najwięcejktóre wy­dają się nie miećwy­dają się nie mieć ta­jem­nicpo­siadają ich najwięcejktóre wy­dają się nie mieć ta­jem­nic

Cza­sami ma się wrażenie, że zwierzęta, zwłaszcza młode, są jak­by naukow­ca­mi, którzy nie spoczną, póki nie zba­dają te­go, co ich interesuje.Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Bo cza­sami, choć zmienia się two­je życie i mu­sisz zam­knąć pew­ne roz­działy, są rzeczy, których bro­nisz do os­tatniego tchu. Bo właśnie ich nie chcesz stra­cić. To one na­dają two­jemu życiu sens.Trony nic na tym nie tracą, gdy zamiast królów siadają na nich ci, którzy ich obalili.Ludzie cza­sami udają, że nie widzą słabości in­nych,bo to uwal­nia ich od poczu­cia wi­ny, że nie zro­bili nic by te­mu człowieko­wi pomóc.Wspom­nienia to chwi­le do których z przy­jem­nością się wra­ca, a naj­le­piej z oso­bami, które dzieliły z na­mi te ra­dos­ne, bez­tros­kie cza­sy dzieciństwa oraz czasów szkol­nych. Następnie wczes­nej do­rosłości, która wbrew po­zorom nie jest usiana nieus­tanną radością.