Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów.


cza­sami-re­zyg­nu­jemy-z rzeczy-i ludzi-dla-nas-ważnych-w imię­mi-na­wet-nie wiemy-cze­go-myśli­my że tak-będzie-dla-nas
płonącacza­samire­zyg­nu­jemyz rzeczyi ludzidlanasważnychw imięsa­mina­wetnie wiemycze­gomyśli­my że takbędziele­piejjed­nakpo­zos­ta­jetęskno­tai wątpli­wościczypostąpi­liśmysłuszniesta­nie sięto jed­nymz naj­większychbłędówcza­sami re­zyg­nu­jemyre­zyg­nu­jemy z rzeczyz rzeczy i ludzii ludzi dladla nasnas ważnychw imięsa­mi na­wetna­wet nie wiemynie wiemy cze­gobędzie dladla nasnas le­piejle­piej jed­nakjed­nak po­zos­ta­jepo­zos­ta­je tęskno­tatęskno­ta i wątpli­wościi wątpli­wości czyczy postąpi­liśmypostąpi­liśmy słuszniesłusznie czyczy sta­nie sięsta­nie się to jed­nymto jed­nym z naj­większychz naj­większych błędówcza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczyre­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludziz rzeczy i ludzi dlai ludzi dla nasdla nas ważnychw imięsa­mi na­wet nie wiemyna­wet nie wiemy cze­gobędzie dla nasdla nas le­piejnas le­piej jed­nakle­piej jed­nak po­zos­ta­jejed­nak po­zos­ta­je tęskno­tapo­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wościtęskno­ta i wątpli­wości czyi wątpli­wości czy postąpi­liśmyczy postąpi­liśmy słuszniepostąpi­liśmy słusznie czysłusznie czy sta­nie sięczy sta­nie się to jed­nymsta­nie się to jed­nym z naj­większychto jed­nym z naj­większych błędów

Naj­le­piej będzie jak zacznę od początku,pew­ne­go dnia w moim życiu po­jawił sie chłopak o imieniu Dominik. Nig­dy nie spot­ka­liśmy się w rzeczy­wis­tości, z cze­go bar­dzo sie cieszę. Pew­ne­go dnia gdy wróciłam do do­mu ze szkoły i weszłam na fb mialam jed­no zap­rosze­nia do zna­jomych właśnie od te­go chłopa­ka,długo zas­ta­nawiałam sie czy je przyjąć,jed­nak cieka­wość zwy­cięzy­la. Zaak­cepto­wałam,po kil­ku dniach na­pisał do mnie, Ni­by mil­cze­nie jest złotem, ja się zas­ta­nawiam, czy nie sreb­rem. Czy nie le­piej jest dzielić się swoimi myśla­mi , na­wet jeżeli nie każdy jest w sta­nie je odeb­rać pra­widłowo? Wielu mędrców wciąż mil­czy, być może dla­tego są pos­trze­gani ja­ko głup­cy, bo nikt nie zna ich myśli? Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia.Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów.http://www.kowbojki.pl/pokaz/w-czym-prostytutka-jest-lepsza-od-zony-25942 jak czy­tam ta­kie rzeczy tracę wiarę w ludzi, w war­tości... wszys­tko jest jed­nym wiel­kim śmieciem cza­sem tyl­ko za­winien­tym w ład­ne pazłotko... nie zmienia to jed­nak fak­tu ze to na­dal śmieć Minęły ty­god­nie,wy­jechał.Zos­tał bez od­po­wie­dzi.Długo biłam się myśla­mi,a jed­nak to ja zadzwo­niłam pierwsza. A gdy usłyszałam je­go głos, wie­działam już jak bar­dzo mi go brakowało. -Kiedy wracasz?-zapytałam -Mu­simy po­gadać -powiedziałam. -Dla ciebie na­wet jut­ro - powiedział. -Tak,chciałbym za­to­pić się w twoich włosach i ra­zem zniknąć. Zniknąć tam,gdzie jest bez­pie­cznie, gdzie ty będziesz wreszcie szczęśli­wa. Nie miałam już wątpli­wości, ja­ka będzie od­po­wiedź kiedy za­pukał do moich drzwi dwa dni później. CDN.....