Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy.


cza­sami-ro­bimy-­kie-straszne-głupo­ty-i to nie wte­dy-kiedy-jes­teśmy-za­kocha­-tyl­ko-wte­dy-kiedy-nam ę-wy­daje-że jesteśmy
federico mocciacza­samiro­bimyta­kiestrasznegłupo­tyi to nie wte­dykiedyjes­teśmyza­kocha­nityl­kowte­dynam sięwy­dajeże jesteśmycza­sami ro­bimyro­bimy ta­kieta­kie strasznestraszne głupo­tykiedy jes­teśmyjes­teśmy za­kocha­nityl­ko wte­dykiedy nam sięnam się wy­dajewy­daje że jesteśmycza­sami ro­bimy ta­kiero­bimy ta­kie straszneta­kie straszne głupo­tykiedy jes­teśmy za­kocha­nikiedy nam się wy­dajenam się wy­daje że jesteśmycza­sami ro­bimy ta­kie strasznero­bimy ta­kie straszne głupo­tykiedy nam się wy­daje że jesteśmycza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty

Lu­bie, kiedy mi się śnisz, bo tyl­ko wte­dy jes­teśmy razem. -Lynx71
lu­bie-kiedy-mi ę-śnisz-bo tyl­ko-wte­dy-jes­teśmy-razem
Zdarza się, że kiedy coś jest nam naj­bar­dziej ze wszys­tkiego pot­rzeb­ne, nie nad­chodzi, zaś przychodzi wte­dy kiedy jest nam zbędne... -doorka
zdarza-ę-że kiedy-coś-jest nam-naj­bar­dziej-ze wszys­tkiego-pot­rzeb­ne-nie nad­chodzi-zaś-przychodzi-wte­dy-kiedy-jest nam
Two­je oczy są siódmym niebem Dzięku­je ci, za to że kiedy pat­rze w nie za­pomi­nam o otaczającym nas świecie wte­dy is­tnieje­my tyl­ko my  Ja i Ty  -Intryga
two­-oczy-są ódmym-niebem-dzięku­-za to że kiedy-pat­rze-w nie-za­pomi­nam-o otaczającym-nas-świecie-wte­dy-is­tnieje­my-tyl­ko