Cza­sami strach sta­nowi os­trzeżenie. To jak­by ktoś położył ci dłoń na ra­mieniu, mówiąc: Nie idź dalej.


cza­sami-strach-sta­nowi-os­trzeżenie-to jak­by-ktoś-położył- dłoń-na ra­mieniu-mówiąc-nie-idź-dalej
luanne ricecza­samistrachsta­nowios­trzeżenieto jak­byktośpołożyłci dłońna ra­mieniumówiącnieidźdalejcza­sami strachstrach sta­nowista­nowi os­trzeżenieto jak­by ktośktoś położyłpołożył ci dłońci dłoń na ra­mieniunie idźidź dalejcza­sami strach sta­nowistrach sta­nowi os­trzeżenieto jak­by ktoś położyłktoś położył ci dłońpołożył ci dłoń na ra­mieniunie idź dalejcza­sami strach sta­nowi os­trzeżenieto jak­by ktoś położył ci dłońktoś położył ci dłoń na ra­mieniuto jak­by ktoś położył ci dłoń na ra­mieniu

Cza­sami je­dynie kon­fron­tacja ze społeczeństwem sta­nowi os­tatnią deskę ratunku...Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.Cza­sami po­daje się ko­muś po­mocną dłoń, żeby mieć go w garści.Cza­sami war­to dać ob­ce­mu człowieko­wi po­moc­ne­go pal­ca - wte­dy okaże się czy upier­dzieli ci całą rękę, czy uściśnie dłoń.