Cza­sami trze­ba coś skończyć. I cho­ciaż bar­dzo bo­li, trze­ba się do te­go przyz­wyczaić. Bo być może to jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutra.


cza­sami-trze­ba-coś-skończyć-i cho­ciaż-bar­dzo-bo­li-trze­ba ę-do te­go-przyz­wyczaić-bo być-może-to jest właśnie-dro­ga
devincza­samitrze­bacośskończyći cho­ciażbar­dzobo­litrze­ba siędo te­goprzyz­wyczaićbo byćmożeto jest właśniedro­gado lep­sze­gojutracza­sami trze­batrze­ba coścoś skończyći cho­ciaż bar­dzobar­dzo bo­litrze­ba się do te­godo te­go przyz­wyczaićbo być możemoże to jest właśnieto jest właśnie dro­gadro­ga do lep­sze­godo lep­sze­go jutracza­sami trze­ba cośtrze­ba coś skończyći cho­ciaż bar­dzo bo­litrze­ba się do te­go przyz­wyczaićbo być może to jest właśniemoże to jest właśnie dro­gato jest właśnie dro­ga do lep­sze­godro­ga do lep­sze­go jutracza­sami trze­ba coś skończyćbo być może to jest właśnie dro­gamoże to jest właśnie dro­ga do lep­sze­goto jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutrabo być może to jest właśnie dro­ga do lep­sze­gomoże to jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutra

Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Cza­sami naj­większy głupek wy­myśli coś wiel­kiego, zas­koczy wszys­tkich, bo dos­trzeże we wszechświecie coś niesa­mowi­tego, co przed in­ny­mi było uk­ry­te. A niekiedy wiel­cy mędrcy za bar­dzo po­rośnięci me­tafo­rami i no­torycznym zgłębianiem egzys­ten­cji, w końcu tracą jej sens, nie dos­trze­gając życia toczące­go się już obok nich.Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.Ta wrażli­wość nap­rawdę jest i to jest bar­dzo sta­now­cza, ale trze­ba z nią wal­czyć a nie się jej bać...