Cza­sami trze­ba po­kazać swoją złą stronę, aby nie stać się ofiarą złych ludzi.


cza­sami-trze­ba-po­kazać-swoją-złą-stronę-aby nie stać ę-ofiarą-złych-ludzi
pan Życiecza­samitrze­bapo­kazaćswojązłąstronęaby nie stać sięofiarązłychludzicza­sami trze­batrze­ba po­kazaćpo­kazać swojąswoją złązłą stronęaby nie stać się ofiarąofiarą złychzłych ludzicza­sami trze­ba po­kazaćtrze­ba po­kazać swojąpo­kazać swoją złąswoją złą stronęaby nie stać się ofiarą złychofiarą złych ludzicza­sami trze­ba po­kazać swojątrze­ba po­kazać swoją złąpo­kazać swoją złą stronęaby nie stać się ofiarą złych ludzicza­sami trze­ba po­kazać swoją złątrze­ba po­kazać swoją złą stronę

Swoją oso­bistą klapą po­kiero­wał tak,aby się stać ofiarą pa­nujące­go sys­te­mu politycznego.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Aby osiągnąć wszys­tko, cza­sami trze­ba'' włożyć kij w mrowisko''...Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie.Os­tatni­mi słowa­mi, które chciałabym prze­kazać światu jest to, że cza­sami pot­rze­by in­nych ważniej­sze są od naszych.Cza­sami trze­ba coś skończyć. I cho­ciaż bar­dzo bo­li, trze­ba się do te­go przyz­wyczaić. Bo być może to jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutra.