Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.


cza­sami-trze­ba-usiąść-obok-i czyjąś-dłoń-zam­knąć-w swo­jej-dłoni-wte­dy-na­wet-łzy-będą-sma­kować-jak szczęście
wacław buryłacza­samitrze­bausiąśćoboki czyjąśdłońzam­knąćw swo­jejdłoniwte­dyna­wetłzybędąsma­kowaćjak szczęściecza­sami trze­batrze­ba usiąśćusiąść obokobok i czyjąśi czyjąś dłońdłoń zam­knąćzam­knąć w swo­jejw swo­jej dłoniwte­dy na­wetna­wet łzyłzy będąbędą sma­kowaćsma­kować jak szczęściecza­sami trze­ba usiąśćtrze­ba usiąść obokusiąść obok i czyjąśobok i czyjąś dłońi czyjąś dłoń zam­knąćdłoń zam­knąć w swo­jejzam­knąć w swo­jej dłoniwte­dy na­wet łzyna­wet łzy będąłzy będą sma­kowaćbędą sma­kować jak szczęściecza­sami trze­ba usiąść oboktrze­ba usiąść obok i czyjąśusiąść obok i czyjąś dłońobok i czyjąś dłoń zam­knąći czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jejdłoń zam­knąć w swo­jej dłoniwte­dy na­wet łzy będąna­wet łzy będą sma­kowaćłzy będą sma­kować jak szczęściecza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąśtrze­ba usiąść obok i czyjąś dłońusiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąćobok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jeji czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoniwte­dy na­wet łzy będą sma­kowaćna­wet łzy będą sma­kować jak szczęście

Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.ciało które pielęgnowałam przez lat naście leżało w kostnicy nap­rze­ciw szpitala w którym matka mnie rodziła przez godzin szesnaście tyl­ko wte­dy obserwowałam jak mężczyzna płacze całując por­ce­lanową dłoń swo­jej córki a Ty tylko od­wróciłeś się i odszedłeś z puk­lem włosów w dłoni Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość.Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane Bo cza­sami, choć zmienia się two­je życie i mu­sisz zam­knąć pew­ne roz­działy, są rzeczy, których bro­nisz do os­tatniego tchu. Bo właśnie ich nie chcesz stra­cić. To one na­dają two­jemu życiu sens.