Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale


cza­sami-tyl­ko-klecę-słowa-for­my-dość-krótkie-ni-wier­sz- to proza-niczym-na łą-koza-i-cza­sami-coś-al­bo-ktoś-pod­su­wa
theo valentycza­samityl­koklecęsłowafor­mydośćkrótkiewier­szni to prozaniczymna łącekozacza­samicośal­boktośpod­su­wamyśli słówkilkachoćcza­semko­zazjewilkanie jest to prozaanipięknerymyalecośdlabar­dzomiłejdziewczynycza­sami tyl­kotyl­ko klecęklecę słowafor­my dośćdość krótkieni wier­szniczym na łącena łące kozai cza­samicza­sami coścoś al­boal­bo ktośktoś pod­su­wapod­su­wa myślmyśl i słówi słów kilkachoć cza­semcza­sem ko­zako­za zjezje wilkai nie jest to prozanie jest to proza aniani pięknepiękne rymydla bar­dzobar­dzo miłejmiłej dziewczynycza­sami tyl­ko klecętyl­ko klecę słowafor­my dość krótkieniczym na łące kozai cza­sami coścza­sami coś al­bocoś al­bo ktośal­bo ktoś pod­su­waktoś pod­su­wa myślpod­su­wa myśl i słówmyśl i słów kilkachoć cza­sem ko­zacza­sem ko­za zjeko­za zje wilkai nie jest to proza aninie jest to proza ani piękneani piękne rymydla bar­dzo miłejbar­dzo miłej dziewczyny

Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur
je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Cza­sami trze­ba coś skończyć. I cho­ciaż bar­dzo bo­li, trze­ba się do te­go przyz­wyczaić. Bo być może to jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutra. -Devin
cza­sami-trze­ba-coś-skończyć-i cho­ciaż-bar­dzo-bo­li-trze­ba ę-do te­go-przyz­wyczaić-bo być-może-to jest właśnie-dro­ga