Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym.


cza­sami-w życiu-można-so­bie-poz­wo­lić-na kom­fort-by­cia-smutnym
astermoniuscza­samiw życiumożnaso­biepoz­wo­lićna kom­fortby­ciasmutnymcza­sami w życiuw życiu możnamożna so­bieso­bie poz­wo­lićpoz­wo­lić na kom­fortna kom­fort by­ciaby­cia smutnymcza­sami w życiu możnaw życiu można so­biemożna so­bie poz­wo­lićso­bie poz­wo­lić na kom­fortpoz­wo­lić na kom­fort by­ciana kom­fort by­cia smutnymcza­sami w życiu można so­biew życiu można so­bie poz­wo­lićmożna so­bie poz­wo­lić na kom­fortso­bie poz­wo­lić na kom­fort by­ciapoz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnymcza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lićw życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fortmożna so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­ciaso­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym

Nie mów mi, że mam do­ceniać coś, cze­go nie dos­tałem. Wszys­tko co zdo­byłem, zaw­dzięczam tyl­ko i wyłącznie So­bie. Kom­fort psychiczny, sa­moak­ceptac­ja, do­cenianie sa­mego Siebie, to jest sek­ret by­cia osobą uśmie­chniętą i ot­wartą na ludzkość. Masz prob­lem z sa­moak­ceptacją? Skon­sultuj się z psychologiem.Być tak da­lece kimś, że można so­bie poz­wo­lić na by­cie nikim.Me­lan­cho­lia to szczęście by­cia smutnym.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.Cza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym.