Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia.


cza­sami-w po­kerze-jest tak-że na­wet-z naj­lep­szy­mi-kar­­mi-na ręku-nie wyg­rasz-wiele-bo po­zos­­li-spa­sują
qchescza­samiw po­kerzejest także na­wetz naj­lep­szy­mikar­ta­mina rękunie wyg­raszwielebo po­zos­ta­lispa­sująmożesz jed­nakwyg­raćna­wetmającsłabekar­tyjeślidob­rzeto ro­zeg­rasztosa­modo­tyczyżyciacza­sami w po­kerzew po­kerze jest także na­wet z naj­lep­szy­miz naj­lep­szy­mi kar­ta­mikar­ta­mi na rękuna ręku nie wyg­rasznie wyg­rasz wielebo po­zos­ta­li spa­sująmożesz jed­nak wyg­raćwyg­rać na­wetna­wet mającmając słabesłabe kar­tyjeśli dob­rzedob­rze to ro­zeg­raszsa­mo do­tyczydo­tyczy życiacza­sami w po­kerze jest także na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­miz naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na rękukar­ta­mi na ręku nie wyg­raszna ręku nie wyg­rasz wielemożesz jed­nak wyg­rać na­wetwyg­rać na­wet mającna­wet mając słabemając słabe kar­tyjeśli dob­rze to ro­zeg­raszsa­mo do­tyczy życia

Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic.Życia nie wyg­rasz w Laysach.Mój kocha­ny Pu­pun­ku ❤  Kończysz dziś 35 lat. Z tej okaz­ji chciałabym Ci życzyć dużo zdro­wia, szczęścia, pieniędzy, wyg­ra­nej wal­ki, w którą wierzę, że wyg­rasz oraz og­romnej miłości do mnie ❤  Bar­dzo Cię kocham, Mi­sia­czku i na prawdę pragnę być z Tobą na zaw­sze. Przep­raszam, że Cię cza­sem ranię. Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szy. Ra­zem wszys­tko nam się uda. Two­ja Joasia ❤ Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną.Naszych losów nie możemy swo­bod­nie wy­bierać jak pot­raw z kar­ty dań. Cza­sami stoi przed na­mi da­nie, które by­naj­mniej nie budzi nasze­go en­tuzjaz­mu, ale żeby przeżyć mu­simy z te­go, co dają, wy­ciągnąć wszys­tko, co naj­lep­sze i na­wet nie myśleć o de­serze w nagrodę.