Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia.


cza­sami-w po­kerze-jest tak-że na­wet-z naj­lep­szy­mi-kar­­mi-na ręku-nie wyg­rasz-wiele-bo po­zos­­li-spa­sują
qchescza­samiw po­kerzejest także na­wetz naj­lep­szy­mikar­ta­mina rękunie wyg­raszwielebo po­zos­ta­lispa­sująmożesz jed­nakwyg­raćna­wetmającsłabekar­tyjeślidob­rzeto ro­zeg­rasztosa­modo­tyczyżyciacza­sami w po­kerzew po­kerze jest także na­wet z naj­lep­szy­miz naj­lep­szy­mi kar­ta­mikar­ta­mi na rękuna ręku nie wyg­rasznie wyg­rasz wielebo po­zos­ta­li spa­sująmożesz jed­nak wyg­raćwyg­rać na­wetna­wet mającmając słabesłabe kar­tyjeśli dob­rzedob­rze to ro­zeg­raszsa­mo do­tyczydo­tyczy życiacza­sami w po­kerze jest także na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­miz naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na rękukar­ta­mi na ręku nie wyg­raszna ręku nie wyg­rasz wielemożesz jed­nak wyg­rać na­wetwyg­rać na­wet mającna­wet mając słabemając słabe kar­tyjeśli dob­rze to ro­zeg­raszsa­mo do­tyczy życia

Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic. -Blaise Pascal
zważmy-zysk-i stratę-zakładając-że bóg-jest - śli-wyg­rasz-zys­ku­jesz-wszys­tko-śli-przeg­rasz-nie tra­cisz-nic
Życia nie wyg­rasz w Laysach. -majlos
Życia-nie wyg­rasz-w laysach
Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną. -Ryder
wal­ka-z ­mym-sobą- nie  wyg­ra­nego-i przeg­ra­nego-sam-de­cydu­jesz-czy-ja podjąć-i od ciebie-za­ży-czy-ją wyg­rasz-czy-dasz