Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość.


cza­sami-wiemy-że coś ę-wy­darzy-na­wet-śli-nie uświada­miamy-so­bie-swo­jej-wie­dzy-Żyje­my w te­raźniej­szoś-ale-przez-cały
paul austercza­samiwiemyże coś sięwy­darzyna­wetjeślinie uświada­miamyso­bieswo­jejwie­dzyyje­my w te­raźniej­szościaleprzezcałyczastkwiw nasprzyszłośćcza­sami wiemyże coś się wy­darzyna­wet jeślijeśli nie uświada­miamynie uświada­miamy so­bieso­bie swo­jejswo­jej wie­dzyale przezprzez całycały czasczas tkwitkwi w nasw nas przyszłośćna­wet jeśli nie uświada­miamyjeśli nie uświada­miamy so­bienie uświada­miamy so­bie swo­jejso­bie swo­jej wie­dzyale przez całyprzez cały czascały czas tkwiczas tkwi w nastkwi w nas przyszłość

Człowiek żyjący przeszłością nie żyje w te­raźniej­szości, nie mając szans na przyszłość.To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył...Ig­no­ran­cja błogosławieństwem, a chęć wie­dzy może być bo­les­na, cza­sami na­wet zabójcza.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku.