Cza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym.


cza­sami-zło-jest in­spi­racją-do by­cia-dobrym
brunocza­samizłojest in­spi­racjądo by­ciadobrymcza­sami złozło jest in­spi­racjąjest in­spi­racją do by­ciado by­cia dobrymcza­sami zło jest in­spi­racjązło jest in­spi­racją do by­ciajest in­spi­racją do by­cia dobrymcza­sami zło jest in­spi­racją do by­ciazło jest in­spi­racją do by­cia dobrymcza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym

Cza­sami trze­ba ja­ko dob­ro oce­niać mniej­sze zło. -Niccolò Machiavelli
cza­sami-trze­ba-ja­ko-dob­ro-oce­niać-mniej­sze-zło
Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym. -Astermonius
cza­sami-w życiu-można-so­bie-poz­wo­lić-na kom­fort-by­cia-smutnym
Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler
cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur
je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Ludzie cza­sami udają, że nie widzą słabości in­nych,bo to uwal­nia ich od poczu­cia wi­ny, że nie zro­bili nic by te­mu człowieko­wi pomóc. -respirer
ludzie-cza­sami-udają-że nie widzą-słaboś-in­nychbo-to uwal­nia-ich-od poczu­cia-wi­ny-że nie zro­bili-nic-by te­mu-człowieko­wi