Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez.


cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
margit sandemocza­samizdarzasięże ra­dośćmu­sizna­leźćujściew pos­ta­ciłezcza­sami zdarzazdarza sięże ra­dość mu­simu­si zna­leźćzna­leźć ujścieujście w pos­ta­ciw pos­ta­ci łezcza­sami zdarza sięże ra­dość mu­si zna­leźćmu­si zna­leźć ujściezna­leźć ujście w pos­ta­ciujście w pos­ta­ci łezże ra­dość mu­si zna­leźć ujściemu­si zna­leźć ujście w pos­ta­cizna­leźć ujście w pos­ta­ci łezże ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­cimu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez

Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin
cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago
cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. -Papużka
ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca