cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy 


cza­sem-­piej-i łat­wiej-jak cze­goś-nie zrozumiemy 
badtomekcza­semle­pieji łat­wiejjak cze­gośnie zrozumiemy cza­sem le­piejle­piej i łat­wieji łat­wiej jak cze­gośjak cze­goś nie zrozumiemy cza­sem le­piej i łat­wiejle­piej i łat­wiej jak cze­gośi łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­gośle­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy 

Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski.` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem .Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.