Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski.


cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
jacek wejrochcza­semłat­wiejwy­ciągnąćpor­tfelniżwnioskicza­sem łat­wiejłat­wiej wy­ciągnąćwy­ciągnąć por­tfelpor­tfel niżniż wnioskicza­sem łat­wiej wy­ciągnąćłat­wiej wy­ciągnąć por­tfelwy­ciągnąć por­tfel niżpor­tfel niż wnioskicza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfelłat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niżwy­ciągnąć por­tfel niż wnioskicza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niżłat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski

` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem .Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.Cza­sem łat­wiej pos­ta­wić cho­rego na no­gi, niż pos­ta­wić diagnozę.cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy dlacze­go w naszych cza­sach por­tfel mu­si zastąpić naszą osobowość? Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa.