Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.


cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
rydercza­semżebyzro­bićporządektrze­banaj­pierwbałagancza­sem żebyżeby zro­bićzro­bić porządektrze­ba naj­pierwnaj­pierw zro­bićzro­bić bałagancza­sem żeby zro­bićżeby zro­bić porządektrze­ba naj­pierw zro­bićnaj­pierw zro­bić bałagancza­sem żeby zro­bić porządektrze­ba naj­pierw zro­bić bałagan

Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości.Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.