Cza­sem życie mści się na człowieku, dając mu to, cze­go chce.


cza­sem-życie-mś ę-na człowieku-dając-mu to-cze­go-chce
arturo pérez-revertecza­semżyciemści sięna człowiekudającmu tocze­gochcecza­sem życieżycie mści sięmści się na człowiekudając mu tocze­go chcecza­sem życie mści siężycie mści się na człowiekucza­sem życie mści się na człowieku

Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie Cza­sem mi się wy­daje, cza­sami chcę bez reszty.Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów.W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony.