Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.


cza­sem-by­wa-tak-iż boimy ę-naj­pros­tszych-roz­wiązań-gdyż-­my-bo­­ne-wyob­rażenie-o po­raż-a cza­sem-wys­tar­czy-tyl­ko
niebędęjuliącza­semby­watakiż boimy sięnaj­pros­tszychroz­wiązańgdyżma­mybo­les­newyob­rażenieo po­rażcea cza­semwys­tar­czytyl­kopo­wie­dziećkil­kasłówjed­nakże łat­wiejjest uciekaćdo nibylandiicza­sem by­waby­wa takiż boimy się naj­pros­tszychnaj­pros­tszych roz­wiązańroz­wiązań gdyżgdyż ma­myma­my bo­les­nebo­les­ne wyob­rażeniewyob­rażenie o po­rażcea cza­sem wys­tar­czywys­tar­czy tyl­kotyl­ko po­wie­dziećpo­wie­dzieć kil­kakil­ka słówjed­nakże łat­wiej jest uciekaćjest uciekać do nibylandiicza­sem by­wa takiż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązańnaj­pros­tszych roz­wiązań gdyżroz­wiązań gdyż ma­mygdyż ma­my bo­les­nema­my bo­les­ne wyob­rażeniebo­les­ne wyob­rażenie o po­rażcea cza­sem wys­tar­czy tyl­kowys­tar­czy tyl­ko po­wie­dziećtyl­ko po­wie­dzieć kil­kapo­wie­dzieć kil­ka słówjed­nakże łat­wiej jest uciekać do nibylandii

Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania
cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Jak­bym była książką, którą ktoś ot­wiera na do­wol­nej stro­nie, cza­sem odkłada ją grzbietem do góry na godzinę czy na kil­ka dni, a cza­sem o niej po pros­tu zapomina. -Andrzej Krzepkowski
jak­bym-była-książką-którą-ktoś-ot­wiera-na do­wol­nej-stro­nie-cza­sem-odkłada-ją grzbietem-do góry-na godzinę-czy-na kil­ka
` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem . -zezulec
` cza­sem-łat­wiej-roz­­wia ę-z obcą-osobą-ż-z przy­jacielem