cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył 


cza­sem-coś-tyl­ko-faj­nie ę-rymuje-i-miej­sce-zajmuje-w-głowie-pustosłowie-dwa-wy­ra­zy- myśl-bez-skazy-dwa-słowa- myśl-gotowa
onejkacza­semcośtyl­kofaj­nie sięrymujemiej­scezajmujegłowiepustosłowiedwawy­ra­zy myślbezskazysłowagotowanaścian­cebłyskfleszybyśmądrościązgrzeszył cza­sem coścoś tyl­kotyl­ko faj­nie sięfaj­nie się rymujerymuje ii miej­scemiej­sce zajmujezajmuje ww głowiegłowie pustosłowiepustosłowie dwadwa wy­ra­zy myśl bezbez skazyskazy dwadwa słowa myśl gotowagotowa nana ścian­ceścian­ce błyskbłysk fleszybyś mądrościąmądrością zgrzeszył cza­sem coś tyl­kocoś tyl­ko faj­nie siętyl­ko faj­nie się rymujefaj­nie się rymuje irymuje i miej­scei miej­sce zajmujemiej­sce zajmuje wzajmuje w głowiew głowie pustosłowiegłowie pustosłowie dwapustosłowie dwa wy­ra­zy myśl bez skazybez skazy dwaskazy dwa słowa myśl gotowa nagotowa na ścian­cena ścian­ce błyskścian­ce błysk fleszybyś mądrością zgrzeszył 

Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a
te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej