Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.


cza­sem-jest pot­rze­ba-żeby-w pot­rze­bie-pomóc-pot­rzeb­nym ę-czuć-kiedy-in­-cię-potrzebują-zja­wić-ę-nie-z nieba-ale
cytlopkacza­semjest pot­rze­bażebyw pot­rze­biepomócpot­rzeb­nym sięczućkiedyin­niciępotrzebujązja­wićsięniez niebaalez dob­re­gosercaza­miasskrzy­dełuśmiechi słowoprzyso­biemiećcza­sem jest pot­rze­bażeby w pot­rze­biew pot­rze­bie pomócpot­rzeb­nym się czućkiedy in­niin­ni cięcię potrzebujązja­wić sięnie z niebaz nieba aleale z dob­re­goz dob­re­go sercaza­mias skrzy­dełskrzy­deł uśmiechuśmiech i słowoi słowo przyprzy so­bieso­bie miećżeby w pot­rze­bie pomóckiedy in­ni cięin­ni cię potrzebująnie z nieba alez nieba ale z dob­re­goale z dob­re­go sercaza­mias skrzy­deł uśmiechskrzy­deł uśmiech i słowouśmiech i słowo przyi słowo przy so­bieprzy so­bie mieć