Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...


cza­sem-jest tak-że czym-więcej-o czymś-marzysz-tym-więcej-w życiu-po­jawia ę-zdarzeń-unie­rzeczy­wis­tniających-to marze­nie
daniellocza­semjest także czymwięcejo czymśmarzysztymw życiupo­jawia sięzdarzeńunie­rzeczy­wis­tniającychto marze­nietak jak­byrzeczy­wiścieis­tniałaja­kaśsiławyższacza­sem jest takjest tak że czymże czym więcejwięcej o czymśo czymś marzyszmarzysz tymtym więcejwięcej w życiuw życiu po­jawia siępo­jawia się zdarzeńzdarzeń unie­rzeczy­wis­tniającychunie­rzeczy­wis­tniających to marze­nietak jak­by rzeczy­wiścierzeczy­wiście is­tniałais­tniała ja­kaśja­kaś siłasiła wyższacza­sem jest tak że czymjest tak że czym więcejże czym więcej o czymświęcej o czymś marzyszo czymś marzysz tymmarzysz tym więcejtym więcej w życiuwięcej w życiu po­jawia sięw życiu po­jawia się zdarzeńpo­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniającychzdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nietak jak­by rzeczy­wiście is­tniałarzeczy­wiście is­tniała ja­kaśis­tniała ja­kaś siłaja­kaś siła wyższa

Na­dal nie wie­działem, jak bar­dzo ona jest sza­lona, jak bar­dzo żyje marze­niami; że nie chce is­tnieć w tej rzeczy­wis­tości, a tyl­ko prze­nosi ją w swo­je sny i marze­nia, jak de­moniczny elf, który kar­mi swój war­sztat tkac­ki nitką z rzeczy­wis­te­go świata, tak by móc z te­go ut­kać włas­ny wszechświat na po­dobieństwo pajęczej sieci.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Jeżeli za­dowa­lam się tym, co po­siadam, i godzę się z fak­tem, że wiele rzeczy nieu­chron­nie mnie w życiu omi­nie, jes­tem w lep­szym położeniu, niż ludzie mający znacznie więcej, ale mar­twiący się ciągle wszys­tkim, cze­go im nie dos­ta­je. Nie możemy w pełni wy­korzys­tać nasze­go is­tnienia, jeżeli nasze ser­ca są be­zus­tannie roz­dzielo­ne po­między tym, czym jes­teśmy w rzeczy­wis­tości, a fik­cją, jaką sa­mi stworzy­liśmy o sobie.Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi.Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.