Cza­sem jest zbyt późno żeby w ja­kiś sposób pomóc cho­rej osobie...


cza­sem-jest zbyt-późno-żeby-w ja­kiś-sposób-pomóc-cho­rej-osobie
andreecza­semjest zbytpóźnożebyw ja­kiśsposóbpomóccho­rejosobiecza­sem jest zbytjest zbyt późnopóźno żebyżeby w ja­kiśw ja­kiś sposóbsposób pomócpomóc cho­rejcho­rej osobiecza­sem jest zbyt późnojest zbyt późno żebypóźno żeby w ja­kiśżeby w ja­kiś sposóbw ja­kiś sposób pomócsposób pomóc cho­rejpomóc cho­rej osobiecza­sem jest zbyt późno żebyjest zbyt późno żeby w ja­kiśpóźno żeby w ja­kiś sposóbżeby w ja­kiś sposób pomócw ja­kiś sposób pomóc cho­rejsposób pomóc cho­rej osobiecza­sem jest zbyt późno żeby w ja­kiśjest zbyt późno żeby w ja­kiś sposóbpóźno żeby w ja­kiś sposób pomócżeby w ja­kiś sposób pomóc cho­rejw ja­kiś sposób pomóc cho­rej osobie

Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać.Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Cza­sem jest już za późno na dal­sze zas­ta­nowienia .Przy­jaciele zaw­sze po­cieszą, tyl­ko cza­sem jest już za późno.Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony.