Cza­sem ktoś nie­szczęśli­wy poz­by­wa się smut­ku, kiedy się wy­gada. Cza­sami te­mu, kto chciał za­bić, myśl o mor­der­stwie wy­latu­je przez us­ta ra­zem ze słowa­mi i nie po­pełnia już zabójstwa.


cza­sem-ktoś-nie­szczęśli­wy-poz­by­wa ę-smut­ku-kiedy ę-wy­gada-cza­sami te­mu-kto-chciał-za­bić-myśl-o mor­der­stwie
john steinbeckcza­semktośnie­szczęśli­wypoz­by­wa sięsmut­kukiedy sięwy­gadacza­sami te­muktochciałza­bićmyślo mor­der­stwiewy­latu­jeprzezus­tara­zemze słowa­mii nie po­pełniajużzabójstwacza­sem ktośktoś nie­szczęśli­wynie­szczęśli­wy poz­by­wa siępoz­by­wa się smut­kukiedy się wy­gadakto chciałchciał za­bićmyśl o mor­der­stwieo mor­der­stwie wy­latu­jewy­latu­je przezprzez us­taus­ta ra­zemra­zem ze słowa­mize słowa­mi i nie po­pełniai nie po­pełnia jużjuż zabójstwacza­sem ktoś nie­szczęśli­wyktoś nie­szczęśli­wy poz­by­wa sięnie­szczęśli­wy poz­by­wa się smut­kukto chciał za­bićmyśl o mor­der­stwie wy­latu­jeo mor­der­stwie wy­latu­je przezwy­latu­je przez us­taprzez us­ta ra­zemus­ta ra­zem ze słowa­mira­zem ze słowa­mi i nie po­pełniaze słowa­mi i nie po­pełnia jużi nie po­pełnia już zabójstwa