Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów.


cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
margaret lee runbeckcza­semmil­cze­nietworzypraw­dziwąroz­mowęmiędzyprzy­jaciółmibo nie zawszeliczą sięsłowalecztoco chce siępo­wie­dziećbezsłówcza­sem mil­cze­niemil­cze­nie tworzytworzy praw­dziwąpraw­dziwą roz­mowęroz­mowę międzymiędzy przy­jaciółmibo nie zawsze liczą sięliczą się słowaco chce się po­wie­dziećpo­wie­dzieć bezbez słówcza­sem mil­cze­nie tworzymil­cze­nie tworzy praw­dziwątworzy praw­dziwą roz­mowępraw­dziwą roz­mowę międzyroz­mowę między przy­jaciółmibo nie zawsze liczą się słowaco chce się po­wie­dzieć bezpo­wie­dzieć bez słówcza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwąmil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowętworzy praw­dziwą roz­mowę międzypraw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmico chce się po­wie­dzieć bez słówcza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowęmil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę międzytworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi

Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 
mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku
co-chwilę-wra­cam-do twoich-słów-i myślę-że jed­nak-mu­siało-coś-między-na­mi-być-za­raz po­tem-przy­pomi­nam-so­bie