Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków.


cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
kurt vonnegutcza­semmyślęso­bieże to jest naj­większenie­szczęścienasze­goświatawśródludzizaj­mującychnaj­wyższesta­nowis­kama­myzbytwielunieboszczykówcza­sem myślęmyślę so­bieże to jest naj­większe nie­szczęścienie­szczęście nasze­gonasze­go światawśród ludziludzi zaj­mującychzaj­mujących naj­wyższenaj­wyższe sta­nowis­kasta­nowis­ka ma­myma­my zbytzbyt wieluwielu nieboszczykówcza­sem myślę so­bieże to jest naj­większe nie­szczęście nasze­gonie­szczęście nasze­go światawśród ludzi zaj­mującychludzi zaj­mujących naj­wyższezaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­kanaj­wyższe sta­nowis­ka ma­mysta­nowis­ka ma­my zbytma­my zbyt wieluzbyt wielu nieboszczyków

Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne. -Charlotka
po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem
Cza­sem naj­większe
cza­sem-naj­większe-modły-nie zos­tają-wysłuchane
Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów